Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden scooterverhuurassen.nl

Onder verhuurder wordt verstaan: scooterverhuurassen.nl in Assen.

Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig.

Onder het gehuurde wordt verstaan: Scooters van scooterverhuurassen.nl met alle toebehoren als zijnde vermeld op de huurovereenkomst.

Artikel 1:
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:
De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden. Het rijden op het gehuurde is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar en in het bezit zijnde van een geldig bromrijbewijs of geldig Nederlands rijbewijs. Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie doormiddel van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort verplicht. Hiervan zal een kopie worden gemaakt.

Artikel 3:
Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4:
De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (incl. borg) betaald te hebben.

Artikel 5:
De scooters van scooterverhuurassen.nl verhuur zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering conform de (WAM) Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder danwel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico, van € 150,00 en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, onvoorzichtigheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde.

Artikel 6:
De huurder danwel bestuurder is verplicht bij het parkeren van de scooter te allen tijde te zekeren met het bijgeleverde kettingslot aan het achterwiel. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede en juiste bevestiging aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal). Het gehuurde mag nimmer en te nooit onbeheerd danwel onbewaakt worden achtergelaten.

Artikel 7:
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 8:
Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder dan ook het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen.

Artikel 9:
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10:
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 9,00 per scooter per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier.

Artikel 11:
De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurkosten.

Artikel 12:
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 13:
De betaling voor groepsarrangementen en/of huurperiodes geschiedt vooraf en dient uiterlijk 7 dagen van te voren te worden overgemaakt naar scooterverhuurassen.nl.

Artikel 14:
Bij annulering binnen 1 dag is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het huurbedrag. Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot 7 dagen van te voren per e-mail worden doorgegeven. De verhuurder is te alle tijden zonder opgave van redenen gemachtigd de verhuurovereenkomst direct op te schorten of te annuleren.

Artikel 15:
Bij het sluiten van de huurovereenkomst overhandigd de huurder een borg van € 150,00 aan de verhuurder die, mits er geen schade op welke wijze dan ook aanwezig is, geretourneerd wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met overhandigde borg te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De verhuurder is gerechtigd schade op een later tijdstip te inventariseren en het resterende deel van de borg dat na schadeaftrek overblijft op een later tijdstip terug te storten op het bankrekeningnummer van de huurder.